Uprawnienia

Uprawnienia zawodowe Nr 530
wydane w 1993 roku przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zaświadczenie GN-3 / 40-270 / 99 o ukończeniu Kursu Licencyjnego Zarządzania Nieruchomościami.

W okresie ponad 20 lat prowadzenia działalności podnoszenie kwalifikacji przez wielokrotny udział w szkoleniach kursach i seminariach zawodowych.

Między innymi takich jak:

 • Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny wartości nieruchomości przedsiębiorstw.
 • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
 • Mienie zabużańskie.
 • Biznes plan i studium wykonania projektu inwestycyjnego.
 • Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.
 • Wycena dla potrzeb kredytu hipotecznego.
 • Wycena nieruchomości leśnych.
 • Współdziałanie rzeczoznawców w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych.
 • Wyodrębnienie i wycena nieruchomości lokalowych w świetle uregulowań prawnych.
 • Szacowanie nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego.
 • Szacowanie nieruchomości dla potrzeb sektora podatkowego.
 • Rzeczoznawca majątkowy jako doradca nieruchomościowy.
 • Studium rzeczoznawstwa sądowego dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.
 • Szacowanie wartości nieruchomości pod autostrady.
 • Oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.
 • Teoria i praktyka w wycenie odszkodowań przy realizacji inwestycji liniowych.
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym.